place 2060 Bicske, Kossuth tér 8.    email ferrotechnika@ferrotechnika.hu    phone +36 30 940 55 73

Adatvédelmi tájékoztató

A FERROTECHNIKA Kft. (a továbbiakban FERROTECHNIKA), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet – angol nyelvű rövidítéssel GDPR]), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A FERROTECHNIKA elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A FERROTECHNIKA a tudomására jutott, az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a személyes adatok védelméről szóló rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kezel.

A FERROTECHNIKA a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A FERROTECHNIKA minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában legyenek tárolva, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése

A kezelt adatok köre

FERROTECHNIKA honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap üzemeltetése

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

Az üzenetküldés során megadott (név, e-mail cím, telefonszám), és a szöveges mezőbe beírt adatok

 Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

FERROTECHNIKA honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap üzemeltetése

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

FERROTECHNIKA eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása

 Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés ideje:

FERROTECHNIKA honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

 Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés érintettjei:

FERROTECHNIKA honlapjának látogatása során kezelt adatok

FERROTECHNIKA honlapját látogató természetes személyek

FERROTECHNIKA honlapjának Kapcsolat menüpont üzemeltetetése során kezelt adatok

FERROTECHNIKA természetes személy ügyfelei

FERROTECHNIKA tudomására jutott személyes adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően magas fokú fizikai és szervezési-logikai védelemmel kezeli. FERROTECHNIKA az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját és a webszolgáltató szerverein tárolja. Az adatkezelés kiszervezése során FERROTECHNIKA megbizonyosodott arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. FERROTECHNIKA megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet FERROTECHNIKA-tól arról, hogy :
  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti FERROTECHNIKA által tárolt személyes adatainak másolatát.

FERROTECHNIKA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg FERROTECHNIKA -hoz, akkor FERROTECHNIKA válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • Helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy FERROTECHNIKA módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg FERROTECHNIKA -hoz, akkor FERROTECHNIKA válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

FERROTECHNIKA a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti FERROTECHNIKA-tól a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet FERROTECHNIKA abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi FERROTECHNIKA-ot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor FERROTECHNIKA a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg FERROTECHNIKA-hoz, akkor FERROTECHNIKA válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti FERROTECHNIKA-tól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén FERROTECHNIKA csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait FERROTECHNIKA jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már FERROTECHNIKA-nak nincs szüksége ezekre az adatokra.

FERROTECHNIKA a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg FERROTECHNIKA-hoz, akkor FERROTECHNIKA válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén FERROTECHNIKA visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

FERROTECHNIKA a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg FERROTECHNIKA-hoz, akkor FERROTECHNIKA válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

FERROTECHNIKA Kft.,
2060 Bicske, Kossuth tér 8.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36-30/940-55-73

Az érintett ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:

FERROTECHNIKA honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a FERROTECHNIKA.

Amikor Ön FERROTECHNIKA internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja FERROTECHNIKA-hoz, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt FERROTECHNIKA – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

FERROTECHNIKA honlapján keresztül FERROTECHNIKA tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

FERROTECHNIKA az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

FERROTECHNIKA honlapjának cookie (süti) kezelés részletei:

A FERROTECHNIKA a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlap látogatóinak.

 • Feltétlen szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 • Statisztikai cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.